Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave

Artikel 1               Definities

Artikel 2               Algemeen

Artikel 3               Aanbiedingen en offertes

Artikel 4               Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5               Tarieven en prijzen

Artikel 6               Betaling

Artikel 7               Incassokosten

Artikel 8               Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9               Levering & Transport van zaken

Artikel 10            Onderzoek, reclames ten aanzien van geleverde of ter beschikking gestelde zaken 

Artikel 11            Opschorting en ontbinding

Artikel 12            Aansprakelijkheid

Artikel 13            Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 14            Vrijwaringen

Artikel 15            Risico-overgang

Artikel 16            Overmacht

Artikel 17            Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Artikel 18            Monsters en modellen

Artikel 19            Geschillen

Artikel 20            Toepasselijk recht

Artikel 21            Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

  

Artikel 1              Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Movelly,  statutair gevestigd te Arnhem, of aan haar gelieerde vennootschappen.


Artikel 2              Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Movelly en de Wederpartij en voor alle aanvullende of voortzettende overeenkomsten, waarop Movelly deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De toepasselijkheid van deze voorwaarden is exclusief. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Movelly, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Afspraken, gemaakt in de Overeenkomst gaan in geval van strijd met het bepaalde in de algemene voorwaarden voor op de algemene voorwaarden.
 • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden al dan niet gedeeltelijk nietig zijn, of al dan niet gedeeltelijk vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Movelly en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de al dan niet gedeeltelijk nietige c.q. al dan niet gedeeltelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Bij een bepaling die gedeeltelijk nietig is, of gedeeltelijk vernietigd mocht worden, blijft in ieder geval het overige van de bepaling volledig van toepassing.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Aan de kopjes boven de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn slechts ter indicatie van de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3              Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • De overeenkomst komt tot stand door een bevestiging van de opdracht/ de overeenkomst van Movelly aan de wederpartij, of door enige door Movelly verrichte uitvoeringshandeling.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Movelly kan niet aan haar offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan worden gehouden indien de Wederpartij naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen, dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
 • In offertes van Movelly genoemde (leverings)termijnen zijn globaal, indicatief en voor Movelly niet-bindend.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Movelly daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Movelly anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Movelly niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst dan wel tot levering van een deel van de in de offerte genoemde zaken, tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4              Uitvoering van de overeenkomst

 • Movelly kan een financieel voorschot vragen alvorens tot levering van de zaken dan wel uitvoering van de Overeenkomst over te gaan. Eerst na betaling van het voorschot zullen de zaken worden geleverd respectievelijk zal uitvoering worden gegeven aan de Overeenkomst.
 • Movelly zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Movelly het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Movelly aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Movelly worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Movelly zijn verstrekt, heeft Movelly het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 • Movelly is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Movelly is uit gegaan van door  de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige dan wel niet tijdig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Movelly kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5              Tarieven en prijzen

 • Indien Movelly met de Wederpartij een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Movelly niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 • Movelly mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Movelly kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
 • Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 • De door Movelly gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 6              Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Movelly. Betaling dient bovendien te geschieden op een door Movelly aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Indien de Wederpartij in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een (contractuele) rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, een en ander onverminderd de verdere rechten die Movelly heeft.
 • De vorderingen van Movelly op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar indien (i) de Wederpartij wordt geliquideerd, (ii) aan de Wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, (iii) het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken, (iv) er beslag wordt gelegd ten laste van de Wederpartij of (v) de Wederpartij door een andere omstandigheid niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 • Movelly heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Movelly kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 • Movelly kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Naast het verbod van opschorting als in lid 7 van dit artikel beschreven is de Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. van het burgerlijk wetboek (de artikelen 6:231 tot en met 6:247 BW) evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Movelly verschuldigde.
 • Movelly heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien de Overeenkomst als gevolg van een niet aan Movelly toe te rekenen omstandigheid en anders dan als gevolg van tussentijdse opzegging door de Wederpartij, niet verder kan worden uitgevoerd en Movelly op dat moment haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels wel gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, dan is Movelly gerechtigd om het reeds uitgevoerde respectievelijk het na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 • Indien de Wederpartij bestaat uit meerdere (rechts)personen, is elk van die (rechts)personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig te voldoen.

 

Artikel 7              Incassokosten

 • Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 175,00.
 • Indien Movelly hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de werkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
 • De Wederpartij is over de gemaakte incassokosten eveneens de onder artikel 6 lid 2 van deze algemene voorwaarden genoemde rente verschuldigd.

 

Artikel 8              Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Movelly geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen, monsters of modellen, blijven eigendom van Movelly  totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Movelly gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Movelly daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Door Movelly geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en evenmin als betaalmiddel worden gebruikt.
 • De Wederpartij zal de zaken gedurende de periode dat hij deze onder zich heeft en de eigendom nog niet is overgegaan, voor derden zichtbaar aanduiden als zijnde in eigendom van Movelly en duidelijk afgescheiden van eventuele andere zich bij hem bevindende zaken of andere bedrijfsvoorraad of -inventaris houden. De Wederpartij zal zich gedurende deze periode ten opzichte van derden niet als eigenaar van de zaken presenteren.
 • Voor het geval dat Movelly zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Movelly of door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Movelly zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

Artikel 9              Levering en transport

 • Levering van zaken geschiedt af magazijn van Movelly. 
 • Movelly bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending / vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de Wederpartij en is niet inbegrepen in de overeengekomen prijs van door de Movelly te leveren goederen, tenzij anders is aangegeven.
 • De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld.
 • Indien Movelly gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Movelly ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien Movelly een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Movelly schriftelijk ingebreke te stellen.
 • Nadrukkelijk wijst Movelly de wederpartij op het feit dat de leveringstermijn sterk afhankelijk is van externe factoren waar Movelly geen invloed op kan uitoefenen. Indien een door Movelly gecommuniceerde leveringstermijn (welke termijn nimmer fataal is) wordt overschreden ten gevolge van, of mede ten gevolge van dergelijke externe factoren, kan die overschrijding nimmer een tekortkoming opleveren. Dit geldt onverkort in het geval van overschrijding van een bij ingebrekestelling gestelde termijn, tenzij dit ook in de geest van deze bepaling onredelijk zou zijn.
 • Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Movelly gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 10            Onderzoek, reclames ten aanzien van geleverde of ter beschikking gestelde zaken

 • De Wederpartij is gehouden het geleverde onmiddellijk te (doen) onderzoeken op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 • Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Movelly te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten, dienen terstond, doch in ieder geval ook uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking daarvan en niet later dan twee maanden na levering schriftelijk te worden gemeld.
 • Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

 

Artikel 11            Opschorting en ontbinding

 • Movelly is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Een goede grond om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen wordt in ieder geval aanwezig geacht indien één van de volgende situaties zich voordoet: (i) aan de Wederpartij wordt voorlopige of definitieve surseance van betaling verleend, (ii) het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken, (iii) er wordt beslag gelegd ten laste van de Wederpartij (iv) de Wederpartij kan door een andere omstandigheid niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.
 • Voorts is Movelly bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Movelly mag worden verwacht.
 • Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Movelly gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Movelly op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Movelly de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 • In het geval Movelly tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Movelly behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen deze algemene voorwaarden, niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Movelly ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Movelly aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Movelly toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12            Aansprakelijkheid

 • Indien Movelly aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.
 • De totale aansprakelijkheid van Movelly wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid is bovendien te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Movelly in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • Movelly is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Movelly is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Wederpartij of enige derde van door Movelly geleverde zaken.
 • Movelly is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan van zaken tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Wederpartij, Movelly of derden.
 • De Wederpartij kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Movelly gesloten Overeenkomst slechts inroepen, nadat de Wederpartij Movelly schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Movelly ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Movelly meldt.
 • Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Movelly of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 13            Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom ter zake van of met betrekking tot door Movelly aan de Wederpartij geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken, komen uitsluitend toe aan Movelly.
 • De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk aan hem zijn toegekend.
 • Het is de Wederpartij niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op de auteursrechten van Movelly als bedoeld in lid 1 van dit artikel) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movelly, de door Movelly geleverde zaken, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Evenmin is het de Wederpartij toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movelly, de informatie en/of documentatie die in het kader van de geleverde zaken door Movellyis verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 •  Voor zoveel Movellyin het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruik dient te maken van zaken, merken, beelden, tekens, etc. ten aanzien waarvan de Wederpartij exclusieve rechten van intellectuele of industriële eigendom dan wel gebruiksrechten heeft, zal de Wederpartij Movelly voor de duur van de Overeenkomst en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter zake een niet-exclusief gebruiksrecht verlenen.
 • Terzake van door de Wederpartij aan Movelly geleverde zaken verleent de Wederpartij aan Movelly een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie Movelly relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.
 • De Wederpartij van Movelly garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde zaken geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms)rechten van derden.

 

Artikel 14            Vrijwaringen

 • De Wederpartij vrijwaart Movelly tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de Overeenkomst samenhangen.
 • De Wederpartij vrijwaart Movelly voor alle aanspraken zijnerzijds op schade(vergoeding), hoe ook genaamd, doordat Movelly is uit gegaan van door of vanwege de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

 

Artikel 15            Risico-overgang

 • Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van door de Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 16            Overmacht

 • Movelly is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Movelly geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Movelly niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: overmacht van toeleveranciers van Movelly, oponthoud of in beslagname van zaken bij de douane van een land als gevolg van het niet voldoen door toeleveranciers van  Movelly aan douane- en andere formaliteiten welke vóór de aflevering van de zaken moeten worden vervuld, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, storing van computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen en de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
 • Movelly heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Movelly zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Movelly kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 17            Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien de Wederpartij vertrouwelijke gegevens van Movelly ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 18            Monsters en modellen

 • Is aan de Wederpartij een monster, model, of ontwerp getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 19            Geschillen

 • De rechter in de statutaire vestigingsplaats van Movelly is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, ook die uit hoofde van onrechtmatige daad, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Movelly het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   

Artikel 20            Toepasselijk recht

 • Op elke Overeenkomst tussen Movelly en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21            Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 • Movelly is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.